Regulamin e-usługi Publikon

Wersja z dnia 11 września 2015 13:29

§1 Postanowienia Ogólne

Warunki korzystania z Systemu Publikon opisuje niniejszy Regulamin.

Niniejszy Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika od momentu zarejestrowania się w Systemie.

Definicje pojęć używanych w Regulaminie:

 • Regulamin - niniejszy dokument,
 • System – serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem www.publikon.pl, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników, dodawanie przez nich Miejsc reklamowych, zlecanie Emisji reklam i przeglądanie Raportów,
 • Operator – właściciel Systemu, którym jest firma LINACTI Robert Urbańczyk z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Karola Olszewskiego 6, NIP: 657-148-25-50, REGON: 260339748.
 • Konto – zapis cyfrowy identyfikujący jednoznacznie Użytkownika w Systemie, przechowywany przez Operatora w postaci zbioru danych Użytkownika (w tym osobowych) wraz z historią aktywności w Systemie,
 • Użytkownik – wykorzystujący publiczną sieć Internet, zarejestrowany w Systemie podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna,
 • Wydawca – Użytkownik posiadający utworzone w Systemie konto z wybraną opcją „Wydawca”,
 • Zleceniodawca – Użytkownik posiadający utworzone w Systemie konto z wybraną opcją „Zleceniodawca”,
 • Strona – serwis webowy dostępny w publicznej sieci Internet pod określonym Adresem, możliwy do przeglądania za pomocą dostępnych na rynku przeglądarek internetowych,
 • Adres – ciąg znaków pozwalający na lokalizację Strony w sieci Internet przedstawiany w postaci URL,
 • URL (ang. Uniform Resource Locator) – ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w sieci Internet,
 • Kanał dystrybucyjny – określony formą, sposób dystrybucji treści danego formatu cyfrowego. W szczególności są to pliki typu: TXT, GIF, JPG, PNG, SWF, PDF, MP3 i MP4,
 • Publikacja – plik cyfrowy dostarczony do Systemu przez Zleceniodawcę w wymaganym przez dany Kanał dystrybucyjny formacie cyfrowym w celu jego późniejszej Publikacji treści w danym Kanale dystrybucyjnym,
 • Publikacja treści – proces polegający na odtwarzaniu bądź publikacji zasobu cyfrowego (treści) Zleceniodawcy lub Zleceniodawców w postaci dostarczonej Publikacji w Miejscach publikacji udostępnionych Systemowi przez Wydawców. Należy uściślić, że nie jest Publikacją treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu publikowanie przez Operatora w Miejscach publikacji informacji zachęcających do skorzystania z usługi Publikon,
 • Miejsce publikacji – zdefiniowane w Systemie miejsce na Stronie www lub w innym Kanale dystrybucyjnym udostępnione przez Wydawcę na potrzeby Publikacji treści zamawianych przez Zleceniodawców,
 • Zlecenie – kompletne i poprawne zgłoszone w Systemie zlecenie zawierające co najmniej jedną Publikację,
 • Kampania - wygenerowana przez Zleceniodawcę przy użyciu oprogramowania Systemu, grupa zleceń Publikacji treści w jednym lub wielu Kanałach dystrybucyjnych,
 • Raport – dokument dostępny online w Systemie lub wysłany do Użytkownika w formacie PDF zawierający szczegóły operacji wykonanych na koncie Użytkownika w trakcie Kampanii lub w zadanym okresie czasu,
 • Wynagrodzenie Wydawcy – czynsz należny Wydawcy z tytułu usługi dzierżawy Miejsc na rzecz Operatora.

§2 Rejestracja i korzystanie z Systemu

 1. Rejestracja w Systemie jest bezpłatna.
 2. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. W celu dokonania Rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, hasło oraz określając typ Konta. Na podany w formularzu adres e-mail Użytkownik otrzyma informację wraz z unikalnym Adresem w celu potwierdzenia Rejestracji. Adres e-mail podany podczas rejestracji wykorzystywany będzie przez System w okresie współpracy do komunikacji z Użytkownikiem.
 4. Brak potwierdzenia przez Użytkownika Rejestracji, o którym mowa w pkt. 3, w ciągu 24 godzin, skutkuje usunięciem nieaktywnego Konta z Systemu.
 5. Z chwilą aktywacji Użytkownik podając przyjęty login i hasło otrzymuje dostęp do własnego utworzonego w Systemie Konta.
 6. Rejestracja w Systemie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług w ramach Systemu na warunkach określonych w tych dokumentach.
 7. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętego w trakcie rejestracji loginu.
 8. Użytkownik może posiadać dowolną ilość Kont w Systemie.
 9. Prawa Użytkowników do korzystania z Kont Użytkowników w Systemie są niezbywalne.
 10. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności Konta, Użytkownik musi podać dane niezbędne do zawarcia umowy, które zgłasza się do Systemu za pomocą formularza „Dane podstawowe”.
 11. Użytkownik, oświadcza że wszystkie dane podane formularzu, o którym mowa w pkt 10, są prawdziwe i dotyczą samego Użytkownika.
 12. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych podanych przez Użytkownika w czasie zawierania Umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodności ze stanem faktycznym danych, które podali Użytkownicy.
 14. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać dostępu do swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom uprawnionym przez Użytkownika do jego reprezentowania lub działania w jego imieniu.
 15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Operatora za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego Konta.
 16. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora usunięcia z Systemu jego Konta. Żądanie to zobowiązany jest zgłosić Operatorowi w formie pisemnej na adres publikon@app.publikon.pl
 17. Operator jest zobowiązany zlikwidować zgłoszone do usunięcia Konto Użytkownika, w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zostały spełnione warunki określone w §3 pkt 36.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Wszelkie wątpliwości, co do zgodności podanych przez Użytkownika danych z zasadami określonymi treścią Regulaminu, upoważniają Operatora do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika.
 19. Operator zastrzega sobie prawo do skorzystania z procedury określonej powyżej, w zakresie zablokowania Konta, również w przypadku gdy bezpieczeństwo Konta lub Systemu jest zagrożone.
 20. Operator ma prawo usunąć z Systemu Konto Użytkownika łamiącego określone przez Regulamin zasady współpracy, bez uprzedniego wezwania.

§3 Prawa i obowiązki Wydawcy

 1. Wydawca może rozpocząć współpracę z Operatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dopiero po założeniu Konta w Systemie. Założenie Konta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wydawca oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że dysponuje niezbędnymi zasobami umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem oraz że przysługują mu wszelkie prawa do zgłaszanych do Systemu Stron wraz ze znajdującymi się na nich Miejscami publikacji.
 3. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane dotyczące jego samego, Stron oraz Miejsc publikacji, są zgodne z prawdą.
 4. Wydawca oświadcza, że wykorzystanie przez System, wskazanych przez niego Stron i Miejsc publikacji nie narusza praw osób trzecich.
 5. Wydawca po zarejestrowaniu w Systemie dodaje do niego Miejsca publikacji i generuje kod, który następnie zobowiązuje się umieścić na swoich Stronach.
 6. Wydawca zgłasza do Systemu Miejsca publikacji samodzielnie, na osobnym formularzu sprzedaży miejsca, dostępnym w panelu Wydawcy określając parametry techniczne zgłaszanego Miejsca publikacji, takie jak: nazwa, Kanał dystrybucji, ewentualne położenie na Stronie, rodzaj, wymiary oraz proponowana cena.
 7. Wydawca zobowiązuje się tak umieścić, zgłaszane do Systemu, Miejsce publikacji na swojej Stronie, aby było one w pełni widoczne dla internautów.
 8. Wydawca wydzierżawia Operatorowi wszystkie zgłoszone przez niego i aktywowane w Systemie Miejsca publikacji.
 9. Umowa dzierżawy Miejsc publikacji wiąże Wydawcę z Operatorem od momentu aktywowania pierwszego takiego Miejsca publikacji.
 10. Wydawca zobowiązuje się do utrzymania zgłoszonego i aktywowanego Miejsca publikacji, oraz niepodejmowania działań wpływających na obniżenie jego pełnej widoczności i jakości emitowanych w nim publikacji zlecanych przez System, do momentu dezaktywacji lub usunięcia Miejsca publikacji z Systemu.
 11. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania określonego w pkt 7, powodującego utrudnienia w realizacji zaplanowanej przez System, w danym miejscu, Publikacji treści, Operator ma prawo do żądania od Wydawcy zapłaty kary umownej w wysokości będącej trzykrotnością wynagrodzenia należnego Wydawcy, za ten okres dzierżawy. Płatność ta może być potrącona w sposób automatyczny ze środków zgromadzonych na Koncie Wydawcy.
 12. Zapłata kary umownej określonej w pkt. 11 nie wyklucza prawa dochodzenia przez Operatora od Wydawcy odszkodowania przekraczającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.
 13. W przypadku nie skorzystania Wydawcy z prawa do akceptacji danej Publikacji treści, uznaje się, że akceptuje on i nie wnosi zastrzeżeń do żadnych z publikowanych przez System w dzierżawionym miejscu, treści.
 14. Wynagrodzenie należne Wydawcy za dzierżawę Miejsca publikacji obliczane będzie jako suma iloczynów ceny dzierżawy danego Miejsca i zrealizowanej przez System ilości odsłon publikowanych treści w tym Miejscu. Wykorzystywana do obliczenia wynagrodzenia, cena Miejsca publikacji to określona przez Wydawcę, w formularzu dzierżawy miejsca, kwota netto (nie zawierająca podatku VAT), przysługująca mu za jeden dzień dzierżawy danego Miejsca publikacji.
 15. Wynagrodzenie Wydawcy będzie rozliczane w miesięcznych okresach.
 16. Wynagrodzenie Wydawcy, płatne będzie z dołu, jednakże dopiero po przekroczeniu kwoty 100 zł netto, na podstawie faktur VAT lub rachunków wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczonych Operatorowi przez Wydawcę bezpośrednio za pomocą Systemu.
 17. W dowolnym dniu miesiąca, Wydawca może złożyć w Systemie, zlecenie wypłaty wynagrodzenia, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt. 16. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od zgłoszenia prawidłowego zlecenia wypłaty w Systemie.
 18. Kwota należna Wydawcy, która nie spełnia warunków zapisanych w pkt. 16, przechodzi na następny okres rozliczeniowy.
 19. Za zamówione i zrealizowane na rzecz Wydawcy, odpłatne usługi dodatkowe, Operator wystawi i dostarczy Wydawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, faktury VAT.
 20. Faktury VAT wystawione będą na podstawie danych, przekazanych Systemowi, przez Wydawcę.
 21. Wydawca może wycofać z Systemu aktywowane w nim Miejsca , wyłącznie wtedy kiedy nie ma zgłoszonych przez System, do realizacji w tych miejscach, zleceń reklamowych.
 22. Wydawca może wycofać zgłoszone w Systemie Strony wyłącznie wtedy gdy nie ma na nich zgłoszonych i aktywowanych Miejsc reklamowych.
 23. Wydawca może zażądać od Operatora usunięcia swojego Konta w Systemie, wyłącznie wtedy gdy nie posiada żadnych zgłoszonych i aktywowanych w Systemie Miejsc reklamowych i żadnych zgłoszonych w Systemie stron oraz gdy stan środków zgromadzonych na jego koncie w Systemie jest równy 0 złotych.
 24. Wydawca ma prawo:
  • Korzystać z oferowanych w ramach Systemu usług dodatkowych, takich jak usługa promocji oferty Wydawcy oraz usługa mailingu do Użytkowników Systemu.
  • Wyświetlać, w wydzierżawionych Miejscach reklamowych, kampanię własną.
  • Rezerwacji na wyłączność (blokady), zgłoszonych wcześniej do Systemu Miejsc reklamowych, w terminie, w którym nie są one zarezerwowane przez Operatora.
  • Odrzucenia planowanych, w wydzierżawianym Miejscu reklamowym, Emisji, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na 72 godziny przed planowaną Emisją.
  • Zmiany parametrów zgłoszonej do Systemu Strony wyłącznie jeżeli Operator nie zgłosił zaplanowanych na niej Zleceń reklamowych.
  • Zmiany parametrów Miejsca reklamowego wyłącznie jeżeli Operator nie zgłosił zaplanowanych w nim Zleceń reklamowych.
  • Usunięcia Miejsca reklamowego z Systemu wyłącznie jeżeli Operator nie zgłosił zaplanowanych w nim Zleceń reklamowych.
  • Usunięcia Strony z Systemu wyłącznie jeżeli Operator nie zgłosił zaplanowanych na niej Zleceń reklamowych.

§4 Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator zobowiązuje się aktywować w Systemie każde nowo utworzone lub reaktywowane przez Wydawcę Miejsce publikacji, po uprzedniej weryfikacji prawidłowego umieszczenia przez Wydawcę kodu na jego Stronie.
 2. Operator zobowiązuje się do dzierżawy od Wydawcy wszystkich prawidłowo zgłoszonych i aktywowanych w Systemie Miejsc publikacji, zgodnie z zasadą określoną w pkt 1.
 3. Operator udostępni Wydawcy w ramach Systemu, narzędzia służące do zarządzania własnymi zasobami oraz monitorowania ich stanu w Systemie.
 4. Operator zobowiązuje się dysponować niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę z Wydawcą zgodnie z Regulaminem w dniu zawarcia Umowy.
 5. Operator zobowiązuje się dodać wszystkie dzierżawione od Wydawcy miejsca do bazy Miejsc reklamowych Systemu w celu oferowania ich Użytkownikom.
 6. Operator zobowiązuje się udostępnić w Systemie każde dzierżawione Miejsce publikacji.
 7. Operator udostępni Wydawcy pełną bieżącą informację na temat wykorzystania przez Operatora do Publikacji treści, zgłoszonych w Systemie Miejsc publikacji Wydawcy, oraz o kwocie należnego Wydawcy, z tego tytułu, wynagrodzenia.
 8. Operator ma prawo:
  • Publikować treść, dostarczoną przez Zleceniodawców, w dzierżawionych Miejscach publikacji, w celach zarobkowych.
  • Dysponować w swobodny sposób wszystkimi dzierżawionymi Miejscami reklamowymi.
  • Wyświetlać w zgłoszonym Miejscu reklamowym tablicę Systemu, informującą miedzy innymi o możliwości zlecenia w nim reklamy.
  • Przedstawiać internautom ofertę zgłoszonych do Systemu przez Wydawców, Stron i Miejsc publikacji, wraz z cenami za świadczenie przez System usług publikacji treści, ustalonymi przez Operatora.
  • Prezentować Użytkownikom statystyki dotyczące zgłoszonych do Systemu Stron i Miejsc publikacji, pochodzące z danych gromadzonych przez System w sposób automatyczny.

§5 Zlecenia publikacji

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) - Operator świadczy w ramach Systemu usługę, której przedmiotem jest publikacja treści cyfrowych w sieci internet, w miejscach znajdujących się w bieżącej ofercie Systemu.
 2. Operator oświadcza i gwarantuje, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznym umożliwiającymi świadczenie usług reklamowych zgodnie z Regulaminem.
 3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w szczególności może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz, że podawane przez niego dane w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają zasad Regulaminu.
 4. Jednostką rozliczeniową okresu trwania publikacji treści jest dzień, pojedyncza prezentacja dostarczonej treści lub określona akcja, ściśle związana z Kanałem dystrybucji.
 5. Dzień trwa 24 godziny, poczynając od północy, tj., od godziny 0:00.
 6. Cennik usług, zawierający cenę oznaczającą kwotę brutto (zawierającą VAT) należną Operatorowi za jeden dzień Publikacji treści, 1000 odsłon lub konkretną Akcję, dla poszczególnych Miejsc publikacji, oferowanych przez System, jest dostępny w Systemie.
 7. Operator ma prawo wprowadzać zmiany w cenniku.
 8. Publikacja treści jest wykonywana na podstawie prawidłowo zgłoszonego w Systemie zlecenia reklamowego.
 9. Wynagrodzenie brutto należne Operatorowi za wykonanie zlecenia reklamowego, obliczane jest jako iloczyn ceny miejsca emisji i ilości dni emisji reklamy. Wynagrodzenie płatne będzie z góry.
 10. Zgłoszenie przez Użytkownika lub Korzystającego zlecenia reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy świadczenia usług reklamowych na warunkach określonych w Regulaminie.
 11. Zlecenia reklamowe są tworzone:
  • przez wypełnienie formularza zamówienia bezpośrednio w wybranym miejscu reklamowym dostępnym w Systemie,
  • przez wypełnienie formularza zlecenia kampanii - opcja udostępniona wyłącznie Reklamodawcy.
  • Zgłoszenie zlecenia reklamowego następuje w momencie otrzymania przez Operatora potwierdzenia zapłaty należności zgodnej z wartością utworzonego zlecenia.
  • Zgłoszone zlecenie może zostać przez Operatora:
   • przyjęte do realizacji w Systemie
   • odrzucone
 12. W przypadku przyjętego do realizacji zlecenia, Operator zobowiązuje się do jego emisji zgodnie z parametrami określonymi przez Korzystającego lub Użytkownika w formularzu zamówienia lub zlecenia kampanii.
 13. W przypadku odrzuconego zlecenia reklamowego, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie zgłaszającego zlecenie Użytkownika lub Korzystającego i zwrócenia mu pełnej należności wpłaconej na poczet realizacji zgłoszonego zlecenia, na rachunek bankowy, z którego dokonał opłaty należności, w terminie trzech dni od dnia odrzucenia.
 14. Realizacja emisji reklamy zleconej bezpośrednio w wybranym miejscu reklamowym, odbywać się zawsze będzie w pierwszych wolnych dniach w danym widgecie, od dnia przyjęcia do realizacji zlecenia. Oznacza to, że tego typu zlecenie reklamowe, obejmujące więcej niż jeden dzień emisji nie musi być realizowane, w kolejnych następujących po sobie dniach.
 15. Realizacja zleceń reklamowych utworzonych przez formularz zlecenia kampanii, odbywa się po ich przyjęciu do realizacji, zgodnie ze szczegółowo podanymi w formularzu terminami emisji reklamy.
 16. Reklamodawca tworzący zlecenie w sposób określony w pkt 10 lit b w pakiecie usługi otrzymuje dostęp do statystyk, przyjętej do realizacji kampanii reklamowej.
 17. Użytkownik lub Korzystający, zlecający emisję reklamy poprzez System, odpowiada za zgodność kreacji reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych. Oświadcza ponadto, w odniesieniu do zleconych przez niego do emisji kreacji, że:
  • kreacje reklamowe nie posiadają wad prawnych;
  • kreacje reklamowe nie są przedmiotem zastawu ani innego obciążenia;
  • kreacje reklamowe nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;
  • posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji kreacji reklamowych;
  • posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystanych w kreacjach reklamowych;
  • posiada wszelkie prawa do wizerunku osób przedstawianych w kreacjach;
  • materiały reklamowe nie naruszają prawa, dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
 18. Użytkownik lub Korzystający, zlecający emisję reklamy poprzez System oświadcza ponadto, że z tytułu zamieszczania kreacji reklamowych Operator nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
 19. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Korzystającego zlecającego emisję reklamy poprzez System,oświadczeń, o których mowa w pkt. 18 lub 19 bądź ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, ponosi on wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz zobowiązuje się do naprawienia w całości poniesionej przez Operatora szkody.
 20. Operator nie odpowiada za treść emitowanych kreacji reklamowych.
 21. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przyjętego do realizacji zlecenia reklamowego z winy Operatora, Operator zobowiązuje się do powtórnej emisji reklamy zgodnie z parametrami zlecenia, z tym że w terminie ustalonym na piśmie z Użytkownikiem lub Korzystającym. W przypadku braku możliwości powtórnej emisji reklamy, Operator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty należności, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika lub Korzystającego
 22. Użytkownik lub Korzystający zlecający emisję reklamy poprzez System, traci uprawnienia z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przyjętego do realizacji zlecenia reklamowego, jeżeli nie zawiadomi Operatora pisemnie o wadach emisji reklamy, w terminie 7 dni od ustalonego terminu zakończenia emisji reklamy i nie dołączy do zawiadomienia faktury zakupu reklamowanej usługi. Dopuszcza się zawiadomienie dostarczone w formie wiadomości e-mail zatytułowanej „Reklamacja”, przesłanej na adres
 23. Operator zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 21 dni od jej otrzymania.
 24. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika lub Korzystającego za nienależytą realizację zlecenia reklamowego, ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego Operatorowi z tytułu danego zlecenia reklamowego.
 25. Za zrealizowane zlecenia reklamowe Operator wystawi i dostarczy Użytkownikowi lub Korzystającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, fakturę VAT.
 26. Faktura VAT wystawiona będzie przy użyciu danych zdefiniowanych przez zgłaszającego zlecenie reklamowe w formularzu zamówienia, lub danych Użytkownika zgłoszonych do Systemu zawartych w zakładce „Moje konto”

§6 Płatności

Płatności za wszelkie usługi świadczone przez Operatora w ramach Systemu są obsługiwane przez dostawcę systemu profesjonalnych płatności online payu.pl – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399. Użytkownicy i Korzystający mogą dokonywać płatności również przy użyciu kart kredytowych

§7 Wyłączenie odpowiedzialności

Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji płatności wynikające z procedur stosowanych przez payu.pl

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

§8 Ochrona danych

Użytkownik i Korzystający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Operatora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji współpracy określonej przez Regulamin. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do korzystania z Systemu zgodnie z Regulaminem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§9 Postanowienia końcowe

Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników drogą mailową.

W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkownika lub Korzystającego, Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Copyright© LINACTI. All rights reserved.